Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kurum mensuplarının kişisel verilerinin kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve 3.şahıslarla paylaşılmasını düzenlemektedir. Bu kanun çerçevesinde İTÜ ARI TEKNOKENT tarafından ilgili kanun kapsamında hazırlanan  bilgilendirme notu  aşağıdadır’’

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

 

1-      ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş (bundan böyle İTÜ ARI Teknokent olarak ifade edilecektir) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetiminden ve işletmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket konumundaki tüzel kişilik olup,  aynı zamanda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle KVK Kanunu olarak ifade edilecektir) kapsamında Veri Sorumlusu’dur.  İlgili kişiler ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 6698 sayılı KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümleri gereğince, kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

 

2-      İTÜ ARI TEKNOKENT, tabi olduğu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde,  kanun kapsamındaki söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren  Ar-Ge faaliyetleri ile uğraşan şirketlerin bünyelerinde çalışan gerçek kişilerin kişisel verilerini (işbu kişisel veriler,  gerçek kişilere ait ad, soyad, cinsiyet, doğum yeri  - tarihi, cep telefonu numarası, sabit iş telefon numarası, e-posta adresi, tebligat adres bilgisi, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) mezuniyet belgesi, diploma, sertifika, SGK işe giriş ve çıkış bildirgesi, SGK numarası, özgeçmiş bilgisi, varsa öğrenci belgesi,  banka hesap bilgileri) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren tüzel kişi şirketlerden talep etmektedir.  İşbu kişisel veriler,  İTÜ ARI Teknokent Teknoportal yazılım programı ve personel turnike sistemi üzerinden tüzel kişi firmaların paylaşmış olduğu bilgiler sayesinde  hardcopy ve digital yöntemlerle   elde edilmektedir.

 

3-      İTÜ ARI TEKNOKENT, bünyesinde çalışan personellerden kişisel verilerini  (işbu kişisel veriler, çalışanların ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, nüfusa kayıtlı oldukları yer, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgiler, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, adli sicil kayıt bilgileri,  iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında sağlık verileri) kişinin SGK kaydının yapılabilmesi için gerekli verileri içermesi ve İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği  uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyalarında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması  amacıyla talep etmektedir. İşbu kişisel veriler,  işe giriş aşamasında,  kişilerden gerekli evrakları elden teslim etmeleri talep edilerek, kişilerin açık rızaları çerçevesinde elde edilmektedir.

 

4-      İTÜ ARI TEKNOKENT, insan kaynakları  işe alım sürecinde kendisine iş başvurusu  yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini ( işbu kişisel veriler, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, fotoğraf, özgeçmiş bilgisi) kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek  amacıyla talep etmektedir.  İşbu kişisel veriler,  başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile İTÜ ARI TEKNOKENT İnsan Kaynakları Departman Sorumlusu’nun  e-posta adresine veya İTÜ ARI Teknokent’in web sitesinde yer alan başvuru sistemi aday havuzuna başvuru formu vasıtasıyla yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren İnsan Kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, Linkedin gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri  ile elde edilmektedir.

 

5-      İTÜ ARI TEKNOKENT, Erken Aşama  (İTÜ ÇEKİRDEK) ve İleri Aşama Kuluçka Merkezleri’nde (İTÜ MAGNET) faaliyet göstermek isteyen girişimci, yatırımcı vb. gerçek kişi ve tüzel kişi adayların kişisel verilerini (işbu kişisel veriler ad, soyad, doğum yeri -  tarihi, cep telefonu numarası, sabit iş veya ev telefon numarası, e-posta, eğitim bilgileri, mezuniyet belgesi, adres bilgisi, nüfusa kayıtlı olunan yer, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri)  girişimcilik ekosistemin gelişmesine katkı sağlamak,  söz konusu kuluçka merkezlerinde faaliyet göstermek isteyen adaylar ile iletişim kurabilmek,   faaliyet göstermek isteyen tüm adayların gerekli donanıma sahip olup olmadıklarını test ve tespit etmek amacıyla talep etmektedir. İşbu kişisel veriler www.itücekirdek.com.tr ve www.itumagnet.com alan adlı online platform üzerinden kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları başvuru formu yöntemi  ile elde edilmektedir.

 

6-      İTÜ ARI TEKNOKENT, TUBİTAK BİGG Programı kapsamında, programa başvuran girişimcilerden kişisel verilerini (işbu kişisel veriler ad, soyad, doğum yeri -  tarihi, cep telefonu numarası, sabit iş veya ev telefon numarası, e-posta, eğitim bilgileri, mezuniyet belgesi, adres bilgisi, nüfusa kayıtlı olunan yer, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri) kendileri ile iletişime geçebilmek ve programa başvuran girişimcilerin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş kritelere uygun olup olmadığını test etmek ve tespit etmek amacı ile talep etmektedir. İşbu kişisel veriler www.itucekirdek.com.tr alan adlı web sitesi online platform üzerinden kişisel veri sahiplerinin açık rızaları doğrultusunda hazırlamış oldukları başvuru formu yöntemi  ile elde edilmektedir. Söz konusu kişisel veriler TÜBİTAK’a (TÜBİTAK’ın prodis yazılım programına) 6698 sayılı KVK Kanunu’nun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, TÜBİTAK’ın Bigg Programı kapsamında, İTÜ ARI TEKNOKENT’e başvuru yapan girişimciler arasından uygun göreceği girişimciyi değerlendirmek ve bu kapsamda uygun gördüğü hibeyi ödemesinin sağlanması  amacıyla  KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun  uygun olmak suretiyle aktarmaktadır.

 

7-      İTÜ ARI Teknokent’in  faaliyet göstermiş olduğu yerleşkesine her ne sebeple olursa olsun gelen tüm ziyaretçilerin kişisel verileri ( işbu kişisel veriler ad, soyad, kimlik bilgisi, T.C kimlik numarası, araç plakası) İTÜ ARI Teknokent’in faaliyet göstermiş olduğu yerleşkenin güvenliğinin sağlanması, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi  amacı ile talep edilmektedir. Söz konusu kişisel veriler, plaka bilgisi, kimlik bilgisi üzerinden ve güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir. 

 

8-      İTÜ ARI TEKNOKENT, inşaat, mekanik, tadilat, altyapı, bakım, onarım gibi mühendislik hizmetleri kapsamında 3. Kişi kurum ve kuruluşlarla imzalamış olduğu sözleşmeler kapsamında iş yaptırdığı yüklenici ve alt yüklenicilerden iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmek, yüklenici ve alt yüklenicilerin işlerini ifa ettikleri esnada sigortalı çalışıp çalışmadıklarını tespit ve kontrol etmek amacıyla  kişisel verilerini  (işbu kişisel veriler gerçek kişi yüklenici ve alt yüklenicilerin ad, soyad, T.C kimlik numarası, kimlik bilgisi, SGK  işe giriş ve çıkış bildirgesi)  talep etmektedir. İşbu kişisel veriler ihale dosyası ve hakkediş dosyası evraklarından elde edilmektedir.

 

 

 

 

 

9-      Kişisel veriler, İTÜ ARI TEKNOKENT’in tabi olduğu  her türlü kanun ve sair mevzuat hükümleri kapsamındaki amaçlarının, yasal yükümlülüklerinin ve ilgili maddelerde belirtilmiş olan amaçların yerine getirilmesi amacı ile,  işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenmiş amaçlar dışında kullanılmamak üzere,  veri ve bilgi güvenliğine ilişkin gerekli olan tedbirler alınmak suretiyle, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, sair mevzuat hükümleri ile dürüstlük kurallarına uygun, gerektiğinde güncellenerek, belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik, doğru olarak ve bu amaçlarla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olmak suretiyle, amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca ilgili gerçek kişilerin açık rızaları alınarak işlenecektir.  

 

10-   İTÜ ARI Teknokent veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile  iş politikada belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun  uygun olmak suretiyle aktarabilecektir:

a-       İTÜ ARI Teknokent iş ortaklarına,

b-      İTÜ ARI Teknokent tedarikçilerine,

c-       İTÜ ARI Teknokent danışmanlarına,

d-      İTÜ ARI Teknokent hissedarlarına,

e-      İTÜ ARI Teknokent şirket yetkililerine,

f-        Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

g-       Hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişilerine

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

İşlenen Verilerin Aktarım Amacı

İş ortağı

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde  (TGB) Araştırma Geliştirme ( Ar-Ge ) faaliyetlerinin gelişmesi, girişimcilik misyonundan hareketle ekosistemin gelişmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında iş birliği ve  iş ortaklığı kurduğu gerçek ve tüzel kişi tarafları tanımlamaktadır.

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak.

Tedarikçi

İTÜ ARI Teknokent’in emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak İTÜ ARI Teknokent’te hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

İTÜ ARI Teknokent’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve İTÜ ARI Teknokent’in faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin İTÜ ARI Teknokent’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Danışman

İTÜ ARI Teknokent’e sözleşme temelli olarak danışmanlık veren tarafları tanımlamaktadır.

İTÜ ARI Teknokent’in faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli danışmanlık hizmetlerinin İTÜ ARI Teknokent’e gereği gibi sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Hissedarlar

İTÜ ARI Teknokent hissedarı tüzel ve gerçek kişiler

Kurumsal süreçler kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak

Şirket yetkilileri

İTÜ ARI Teknokent yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer yetkili gerçek kişiler

İTÜ ARI Teknokent’in ve TGB’nin faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimin sağlanması ve denetim amacıyla sınırlı olarak.

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İTÜ ARI Teknoket’ten bilgi, belge ve sair dokümanları almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken yetkili özel hukuk kişileri

İTÜ ARI Teknoket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

aktarılacaktır. Veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde İTÜ ARI Teknokent tarafından doğrudan doğruya ya da ilgilisinin talebi üzerine kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

 

1.       Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

 

İTÜ ARI Teknokent, tabi olduğu 4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firma çalışanlarının kişisel verilerini T.C  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na aktarmaktadır. Aynı zamanda Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi dahilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile hukuka uygun olarak paylaşımda bulunmaktadır.

 

2.       Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 

İTÜ ARI Teknokent, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

Başlıca alınan teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

·         Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

·         İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

·         Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

·         Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

·         Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

·         Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

·         Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

Başlıca alınan idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

·         Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

·         İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

·         Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

·         İTÜ ARI Teknokent tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

 

3.       Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

3.1.    Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında İlgili Kişiler, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse bunların neler olduğunu, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini ve bunların amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını işlenen kişisel verilerin  kimlere aktarıldığını başvuru formu ile İTÜ ARI Teknokent’in e-posta adresine gönderecekleri bir e-posta ve ayrıca Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 Maslak Sarıyer İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile  gönderecekleri başvuru dilekçesi ile öğrenme hakkına sahiptirler.  Kişisel veri sahipleri gönderecekleri gerek başvuru formlarını gerekse de dilekçelerini,  İTÜ ARI TEKNOKENT’in kişisel veri sahiplerinin kimlik tespitini yapabilmesi için İTÜ ARI TEKNOKENT’e ibraz etmiş oldukları kimlik belgelerini de ekleyerek gönderirler. Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlendiğini tespit eden ilgili kişiler her zaman toplanan kişisel verilerin düzeltilmesini, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve sayılan bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteyebilirler. İlgili kişiler, kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz edebilirler.

 

3.2.    İTÜ ARI TEKNOKENT kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyecek gerekli makul teknik ve idari tedbirleri alarak, kişisel verilerin muhafazasını sağlamayı üstlenmiştir. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, İTÜ ARI TEKNOKENT bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.     

 

4.       İletişim İzni

 

4.1.    İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, tarafımızla paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hukuka uygun olarak toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarılmasına yukarıda sayılan amaçlar gereğince ve ilgili kamu kurum /kuruluşları ve bu kapsamda üçüncü kişilere aktarımına işbu açık, yazılı rızanız ile izin vermiş bulunmaktasınız.

 

4.2.    İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nini tüzel kişi firma olarak kabul etmeniz halinde, bünyenizdeki kişisel veri sahibi çalışanlarınızdan, danışmanlarınızdan ve/veya sair gerçek kişilerin kişisel verilerini tarafımızla paylaşmadan evvel, kişisel veri sahiplerinden kişisel verilerinin yukarıda sayılan amaçlar gereğince toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve bu kapsamda aynı amaçlara yönelik olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iştirakler ile,  ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılması konusunda yazılı açık rızalarını içerecek şekilde izin aldığınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

 

4.3.    Aşağıda sıralanan hallerde, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili olarak ayrıca açık rızanız ile izin vermenize gerek bulunmamaktadır:

 

4.3.1.Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 

4.3.2.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 

4.3.3.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 

4.3.4.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

 

4.3.5.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 

4.3.6.Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 

4.3.7.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.